Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden Hostingwalk

Dit zijn de algemene voorwaarden van Hostingwalk, gevestigd aan de Parkstraat 83 te Den Haag. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56871244 welk onlosmakelijk deel uitmaakt van iedere overeenkomst met Hostingwalk.

Artikel 1. Definities

1.1. Hostingwalk Hostingwalk ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer: 56871244. 1.2. Klant Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een overeenkomst heeft gesloten met Hostingwalk of voornemens heeft tot sluiten van overeenkomst. 1.3 Dienst De specifieke dienst die Hostingwalk met klant overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst. 1.4 Overeenkomst Overeenkomst tussen klant en Hostingwalk waar een of meerdere diensten en of zaken worden geleverd.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Hostingwalk alleen bindend indien en voor zover deze door Hostingwalk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.3. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. 2.4. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Hostingwalk.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Hostingwalk zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax. 3.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Hostingwalk dat de Dienst naar best kan worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Hostingwalk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 3.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hostingwalk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Hostingwalk worden verstrekt. 3.5. Het is Hostingwalk niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Hostingwalk noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen. 3.6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Hostingwalk Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen. 3.7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en het risico van Opdrachtgever te geschieden. Hostingwalk kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Hostingwalk te melden zodat deze maatregelen kan nemen. 3.8. Door Hostingwalk opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Hostingwalk is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 3.9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3.10. Hostingwalk heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Hostingwalk niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Op de sectie van de Website, die gericht is op de particuliere markt, zijn alle prijzen inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 4.2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Hostingwalk zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 4.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Hostingwalk gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Hostingwalk zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 4.4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Hostingwalk het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen. 4.5. Alle voor Hostingwalk uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

5.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 5.2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Hostingwalk die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). 5.3. Hostingwalk hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Hostingwalk gerechtvaardigd is, is Hostingwalk gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Hostingwalk in dat geval gerechtvaardigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Hostingwalk zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure. 5.4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Hostingwalk gerechtigd hiervan aangifte te doen. Hostingwalk kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Hostingwalk verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 5.5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Hostingwalk gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen. 5.6. Opdrachtgever vrijwaart Hostingwalk voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Hostingwalk is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Hostingwalk in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht. 5.7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Hostingwalk, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hostingwalk zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. 5.8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 5.9. Zonder toestemming van Hostingwalk is het Opdrachtgever verboden de door Hostingwalk verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. 5.10. Hostingwalk kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Hostingwalk bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. 5.11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Hostingwalk een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Hostingwalk verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Hostingwalk geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Hostingwalk. 5.12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Domeinregistratie

6.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Hostingwalk voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 6.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Hostingwalk vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 6.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Hostingwalk, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 6.4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Hostingwalk schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. 6.5. Hostingwalk is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hostingwalk. 6.6. Indien Hostingwalk een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Hostingwalk medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. 6.7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 6.8. Hostingwalk heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. 6.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Hostingwalk gerechtigd de domeinnaam op te heffen.

Artikel 7. Uptime garanties

7.1. Hostingwalk zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Hostingwalk opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde. 7.2. Hostingwalk stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Hostingwalk opgeslagen data te maken. 7.3. Hostingwalk zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Hostingwalk is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Hostingwalk is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 7.4. Hostingwalk zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Hostingwalk. Hostingwalk kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. 7.5. Indien naar het oordeel van Hostingwalk een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Hostingwalk of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Hostingwalk gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Hostingwalk voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Hostingwalk van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Hostingwalk, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw). 8.2. Aansprakelijkheid van Hostingwalk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 8.3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Hostingwalk geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Hostingwalk. 8.4. De aansprakelijkheid van Hostingwalk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Hostingwalk onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hostingwalk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hostingwalk in staat is adequaat te reageren. 8.5. Hostingwalk is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. 8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hostingwalk meldt. 8.7. Opdrachtgever vrijwaart Hostingwalk voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hostingwalk geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Opslag en overmacht

9.1. Hostingwalk heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Hostingwalk zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Hostingwalk is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 9.2. Hostingwalk heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Hostingwalk zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Hostingwalk is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing. 9.3. Hostingwalk zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 9.4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hostingwalk door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Hostingwalk kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Duur en opzegging

10.1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het administratief account op Mijn Hostingwalk plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen. 10.2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand. 10.3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Hostingwalk gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Hostingwalk is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. 10.4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via Mijn Hostingwalk en schriftelijk opzeggen. 10.5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Hostingwalk reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing. 10.6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Hostingwalk het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Hostingwalk op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Hostingwalk. 11.2. Hostingwalk zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. 11.3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Hostingwalk. 11.4. In afwijking van het vorige lid is Hostingwalk niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een andere overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Hostingwalk. 11.5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Hostingwalk het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen. 11.6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Hostingwalk is na laatste herinnering gerechtigd de website van opdrachtgever offline te halen. 11.7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, zal klant daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn van €5,00 administratiekosten aan Hostingwalk. Indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Hostingwalk te voldoen is Hostingwalk genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek. 11.8. Indien Hostingwalk aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald. 11.9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Hostingwalk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Hostingwalk een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 11.10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 11.11. In bovenstaande gevallen heeft Hostingwalk voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. 11.12. Indien met opdrachtgever een machtiging tot incasso is afgegeven, zal conform de overeengekomen frequentie en/of termijn worden geïncasseerd. Indien een incassopoging gestorneerd wordt om welke reden dan ook, heeft Hostingwalk het recht € 5,00 storneringskosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hostingwalk of diens licentiegevers. 12.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. 12.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 12.4. Het is Hostingwalk toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Hostingwalk door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 12.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreuk makende handeling betalen aan Hostingwalk, onverminderd het recht van Hostingwalk om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. 13.2. Hostingwalk zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Hostingwalk, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Hostingwalk daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Hostingwalk zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

14.1. Hostingwalk behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Hostingwalk of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 14.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. 15.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 15.4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat. 15.5. De door Hostingwalk ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

A. Addendum Gegevensverwerking (Bijlage Algemene Voorwaarden)

1. Verplichtingen Hostingwalk verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door Hostingwalk gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de Klant.

2. Ondermijners Hostingwalk is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Subverwerkers in te schakelen, mits Hostingwalk ervoor zorgt dat in te schakelen Subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Hostingwalk rusten op basis van dit Addendum. Hostingwalk blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de Klant.

3. Doorgifte van Persoonsgegevens Hostingwalk zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van dit Addendum en Privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant Hostingwalk tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in de strijd met de bepalingen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

4. Beveiliging Hostingwalk treft passende technische en organistische maatregelen om Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen dataverlies en tegen enkele vorm van onrechtmatige verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met: stand van techniek, uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico`s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

5. Datalekken Hostingwalk zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, de Klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van: a) Het Datalek; b) De aard van de inbreuk (o.a. diefstal, verwijderen, kopiëren, inbraak.); c) Wanneer het datalek heeft plaatsgevonden; d) Het aantal personen van wiens Persoonsgegevens bij het Datalek zijn betrokken; e) Type persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, identificatiegegevens.) f) De technische maatregelen die door Hostingwalk zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken in de toekomst te voorkomen, Hostingwalk verstrekt op verzoek van de Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk zodat de Klant aan zijn of haar wettelijke verplichtingen kan voldoen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokken. Klant is verplicht om Hostingwalk actief bij te staan ingeval sprake is van een Datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Hostingwalk aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de Telecomwet.

6. Verzoeken van betrokkenen In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Hostingwalk hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat Klant Hostingwalk daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die Klant nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door Klant aangegeven Persoonsgegevens, voor zover Klant geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van Hostingwalk.

7. Back-up van persoonsgegevens Hostingwalk maakt minimaal 1 keer per dag een reservekopie van alle Persoonsgegevens

8. Geheimhouding Hostingwalk verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Hostingwalk garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

9. Duur en beëindiging De verplichtingen van Hostingwalk uit hoofde van dit Addendum duren ook na beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Hostingwalk nog toegang heeft tot de Persoonsgegevens van Klant. Bij beëindiging van de overeenkomst is Klant zelfverantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zal Hostingwalk de aan haar verstrekte Persoonsgegevens vernietigen. Hostingwalk kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens indien er sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

nl_NLDutch